Geen producten (0)

Voorwaarden

 

 1. ALGEMEEN
 2. Toepasselijkheid

1.1
Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van UITGEVERIJ NOBELMAN VOF en op iedere overeenkomst tussen UITGEVERIJ NOBELMAN VOF en haar klanten. De voorwaarden zijn te vinden op www.nobelman-boeken.nl en worden klanten tevens op verzoek kosteloos toegezonden. Eventueel door de klant gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.

Inschrijving Kamer van Koophandel Groningen, uitgeverij Nobelman VOF, KvK 88745783, BTW NL864761028B01

1.2
Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn, behoudens het bepaalde in
artikel 1.3, slechts van toepassing indien dat schriftelijk is overeengekomen. Wanneer een
afwijking als bedoeld in de eerste zin van dit artikel is overeengekomen, geldt deze
afwijking, behoudens artikel 1.3, slechts voor de betreffende overeenkomst of bestelling.

1.3
Deze algemene voorwaarden kunnen door een enkele mededeling van UITGEVERIJ NOBELMAN aan de klant
worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na deze mededeling zijn de
gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing vanaf de dag van de mededeling op alle
nieuwe tussen partijen te sluiten overeenkomsten en op alle tussen partijen geldende en nog
lopende overeenkomsten, voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de mededeling.

1.4
Op bepaalde tussen UITGEVERIJ NOBELMAN en de klant gesloten overeenkomsten zijn, in aanvulling op de
voorwaarden opgenomen in dit Algemeen Deel (A) ook de hieronder in deel B en C opgenomen bepalingen van toepassing. Indien de delen B en/of C van toepassing zijn (wanneer het een abonnement en/of een webshopovereenkomst betreft) en de inhoud ervan strijdig is met de bepalingen opgenomen in het Algemeen Deel, prevaleert/prevaleren deel B en/of C.

A – ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

 1. Bestellingen en totstandkoming van overeenkomsten

2.1
De aanvaarding van een opdracht, order of bestelling (hierna: “bestelling”) door UITGEVERIJ NOBELMAN geschiedt schriftelijk of doordat UITGEVERIJ NOBELMAN met uitvoering van een bestelling begint. Door de klant aan UITGEVERIJ NOBELMAN verstrekte bestellingen zijn onherroepelijk in die zin, dat een overeenkomst tot stand komt door de enkele aanvaarding door UITGEVERIJ NOBELMAN van deze bestelling.

2.2
UITGEVERIJ NOBELMAN heeft het recht een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren. Ook na aanvaarding van een bestelling als bedoeld in artikel 2.1 is UITGEVERIJ NOBELMAN gerechtigd deze zonder opgave van redenen te annuleren, in welk geval UITGEVERIJ NOBELMAN niet is gehouden tot meer dan de restitutie van het eventueel door de klant al vooruitbetaalde.

2.3
Wijzigingen in een bestelling moeten door de klant tijdig en schriftelijk aan UITGEVERIJ NOBELMAN worden doorgegeven en zijn slechts van kracht, als zij door UITGEVERIJ NOBELMAN uitdrukkelijk worden aanvaard.

 1. Uitvoering van overeenkomsten

3.1
Door UITGEVERIJ NOBELMAN opgegeven levertijden zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient UITGEVERIJ NOBELMAN schriftelijk in gebreke te worden gesteld alvorens zij in verzuim  komt.

3.2
De klant verleent hierbij toestemming aan UITGEVERIJ NOBELMAN om, indien UITGEVERIJ NOBELMAN dit nodig of wenselijk acht, bestellingen geheel of gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren.

3.3
Voor zover een met een klant gesloten overeenkomst betrekking heeft op de levering van
boeken, geldt dat partijen gehouden zijn tot naleving van de Wet op de Vaste Boekenprijs
en de daarbij behorende algemene maatregel van bestuur. De klant garandeert jegens UITGEVERIJ NOBELMAN dat zij genoemde regelgeving zal nakomen en vrijwaart UITGEVERIJ NOBELMAN van enige vordering van enige partij ter zake.

 1. Betaling en facturering

4.1
Betalingen moeten door de klant worden gedaan binnen 14 dagen na factuurdatum op
een door UITGEVERIJ NOBELMAN aan te wijzen rekening en zullen geschieden zonder korting, inhouding, opschorting of verrekening. Facturen kunnen worden verzonden vanaf de dag dat de klant een bestelling plaatst of vanaf de dag waarop UITGEVERIJ NOBELMAN met de uitvoering van een bestelling begint.

4.2
Alle prijzen van UITGEVERIJ NOBELMAN zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW. Alle heffingen en belastingen opgelegd of geheven ter zake de door UITGEVERIJ NOBELMAN geleverde goederen en diensten komen ten laste van de klant. Alle veranderingen van factoren die op de prijs van UITGEVERIJ NOBELMAN van invloed zijn, kan UITGEVERIJ NOBELMAN doorberekenen aan de klant.

4.3
Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de klant in verzuim. In dat geval zijn
alle vorderingen van UITGEVERIJ NOBELMAN op de klant, uit welke hoofde ook, onmiddellijk opeisbaar.

4.4
Indien de klant enige betalingstermijn overschrijdt, is UITGEVERIJ NOBELMAN gerechtigd, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, aan de klant een vertragingsrente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke rente (wanneer het een natuurlijk persoon betreft die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, te weten een ‘consument’) dan wel de wettelijke handelsrente (wanneer de klant geen consument is).

4.5
Daarnaast is UITGEVERIJ NOBELMAN gerechtigd om, indien zij de klant heeft gewezen op de te late betaling en hem een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze termijn alle door haar gemaakte incassokosten voor rekening van de klant te brengen. De hoogte van deze buitengerechtelijke incassokosten is afhankelijk van de aard van de klant. Voor consumenten geldt dat de klant aan UITGEVERIJ NOBELMAN het bedrag is verschuldigd dat volgt uit de in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten opgenomen staffel.

4.6
UITGEVERIJ NOBELMAN is steeds gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de klant te verlangen dat deze het verschuldigde vooruitbetaalt of deugdelijke zekerheid stelt.

4.7
Door UITGEVERIJ NOBELMAN verzonden facturen zijn niet bindend, in die zin dat indien in facturen bij vergissing onjuiste bedragen worden vermeld, UITGEVERIJ NOBELMAN het recht heeft om correctiefacturen na te zenden.

4.8
Ongeacht een andersluidende verklaring worden betalingen door de klant geacht te zijn
gedaan op schulden in de volgorde: rente, incassokosten, verschuldigde hoofdsommen (de
oudere voor de jongere), onverminderd artikel 6.2.

4.9
UITGEVERIJ NOBELMAN behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Een prijsverhoging vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst geeft consumenten gedurende 1 maand na schriftelijke mededeling daarvan door BW/MTS het recht om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen, bij gebreke waarvan de consument geacht wordt de prijs te hebben aanvaard.

 1. Levering en risico

5.1
Goederen worden door UITGEVERIJ NOBELMAN geleverd door deze via haar logistieke dienstverlener te zenden aan het door de klant aan UITGEVERIJ NOBELMAN opgegeven adres. De eventuele kosten voor verzending zijn voor rekening van de klant, tenzij anders met de klant overeengekomen.

5.2
De door UITGEVERIJ NOBELMAN aan de klant geleverde of ter beschikking gestelde goederen en diensten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan de klant voor diens rekening en risico.

5.3
De klant kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen door UITGEVERIJ NOBELMAN aan hem is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij UITGEVERIJ NOBELMAN niet binnen 14 dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. Ook klachten over facturen moeten binnen 14 dagen na de dag van ontvangst hiervan schriftelijk bij UITGEVERIJ NOBELMAN worden ingediend. Na verloop van de bovengenoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de klant zijn rechten ter zake verwerkt.

5.4
Mocht de klant goederen niet of niet tijdig van UITGEVERIJ NOBELMAN afnemen, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. UITGEVERIJ NOBELMAN is alsdan gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de klant op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. De klant blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd.

 1. Eigendomsvoorbehoud en recht van reclame

6.1
UITGEVERIJ NOBELMAN behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de klant geleverde zaken, niettegenstaande de feitelijke aflevering, zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn(betalings-)verplichtingen jegens Nobelma, daaronder mede begrepen de koopsom, rente en kosten, vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van enige
overeenkomst en alle overige vorderingen van UITGEVERIJ NOBELMAN bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW.

6.2
Iedere betaling die van de klant wordt ontvangen, strekt allereerst ter voldoening van die
vorderingen welke UITGEVERIJ NOBELMAN op de klant mocht hebben ten aanzien van welke UITGEVERIJ NOBELMAN in artikel 6.1 niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna geldt het bepaalde in artikel 4.8.

6.3
Voordat het eigendom van de zaken op de klant is overgegaan, is de klant niet gerechtigd
de zaken aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of
anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. De klant is slechts gerechtigd de zaken
te verkopen of af te leveren voordat de eigendom daarvan op klant is overgegaan, voor
zover dit in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening gebeurt.

6.4
Indien en zolang de eigendom van de zaken nog niet op de klant is overgegaan, zal de
klant UITGEVERIJ NOBELMAN onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de goederen in beslag worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op enig onderdeel van de goederen. Bij
beslag, faillissement of (voorlopige) surseance van betaling zal de klant de beslagleggende
deurwaarder, de curator of de bewindvoerder onmiddellijk wijzen op de (eigendoms-)rechten
van Uitgeverij Nobelman.

6.5
Indien UITGEVERIJ NOBELMAN jegens de klant een beroep doet op artikel 7:39 BW, zijn de artikelen 7:40 tot en met 7:44 BW niet van toepassing.

 1. Intellectuele eigendom

7.1
De klant ontvangt met betrekking tot door UITGEVERIJ NOBELMAN geleverde goederen of diensten bepaalde
gebruiksrechten die hem in staat stellen van de dienst of het goed gebruik te maken. Alle
auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom alsmede
soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van
databanken, ter zake van of met betrekking tot de door UITGEVERIJ NOBELMAN geleverde diensten en zaken
komen uitsluitend toe aan UITGEVERIJ NOBELMAN of aan derden van wie UITGEVERIJ NOBELMAN die rechten in licentie heeft
verkregen.

7.2
Geen enkele bepaling in deze algemene voorwaarden of een met een klant gesloten overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan de klant van rechten als bedoeld in artikel 7.1. De klant erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van inbreuk op deze rechten en overtreding van het verleende gebruiksrecht onthouden op straffe van verbeurte van een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 10.000 voor elke overtreding en € 5.000 voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de UITGEVERIJ NOBELMAN overigens toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en schadevergoeding. Het in dit artikel opgenomen boetebeding geldt niet voor consumenten.

7.3
Het is de klant niet toegestaan enige in of op aan hem geleverde zaken voorkomende
aanduiding omtrent rechten als bedoeld in artikel 7.1 of aanduiding van merken of(handels)namen van UITGEVERIJ NOBELMAN of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

 1. Aansprakelijkheid, verval en overmacht

8.1
De aansprakelijkheid van UITGEVERIJ NOBELMAN is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van UITGEVERIJ NOBELMAN wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden van deze verzekering in het desbetreffende geval voor rekening van UITGEVERIJ NOBELMAN komt. De bovengenoemde verzekering kent beperkingen in dekking, onder meer met betrekking tot het verzekerde bedrag en het aantal verzekerde gebeurtenissen.

8.2
Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de in artikel 8.1 bedoelde verzekering,
om wat voor reden dan ook, is de aansprakelijkheid van UITGEVERIJ NOBELMAN beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag dat in verband met de betreffende levering of bestelling aan de klant in rekening is gebracht en tijdig is voldaan, tot een maximum van € 25.000 (vijfentwintig duizend euro).

8.3
Alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van de klant jegens UITGEVERIJ NOBELMAN uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst door Uitgeverij Nobelman, vervallen zodra een periode van één (1) jaar is verstreken na de dag waarop de klant bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten, aanspraken en bevoegdheden.

8.4
Indien UITGEVERIJ NOBELMAN door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand één (1) maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft de klant geen recht op enige (schade)vergoeding. UITGEVERIJ NOBELMAN zal de klant zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

8.5
Onder overmacht van UITGEVERIJ NOBELMAN wordt verstaan elke van de wil van UITGEVERIJ NOBELMAN onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van UITGEVERIJ NOBELMAN kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien waren. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend wanprestaties door een toeleverancier, auteur, distributeur of andere derde. Betalingsonmacht geldt tussen partijen niet als overmacht.

 1. Beëindiging van overeenkomsten

9.1
Mocht de klant om welke reden dan ook besluiten een lopende met UITGEVERIJ NOBELMAN voor onbepaalde tijd gesloten overeenkomst te beëindigen, dan dient beëindiging te geschieden door schriftelijke opzegging per aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) kalendermaanden. Gedurende de opzegtermijn dient de klant UITGEVERIJ NOBELMAN in staat te stellen een
omzet te verwezenlijken gelijk aan het bedrag dat in de drie (3) maanden direct voorafgaand aan de opzegging door UITGEVERIJ NOBELMAN aan de klant is gefactureerd of, indien de overeenkomst korter heeft geduurd dan drie (3) maanden, een vergoeding gelijk aan drie (3) maal het gemiddelde door UITGEVERIJ NOBELMAN aan de klant per maand gefactureerde bedrag gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst. Een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd kan door de klant
tussentijds niet worden beëindigd.

9.2
UITGEVERIJ NOBELMAN is gerechtigd iedere overeenkomst met de klant op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, onverminderd de overige rechten van Uitgeverij Nobelman.

9.3
Indien de klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst met UITGEVERIJ NOBELMAN voortvloeit (waaronder begrepen maar niet beperkt tot overeenkomsten bedoeld in artikel 9.1), dan is de klant in verzuim en is UITGEVERIJ NOBELMAN gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
(a) de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is
gesteld; en/of
(b) de overeenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
onverminderd de andere rechten van UITGEVERIJ NOBELMAN en zonder dat UITGEVERIJ NOBELMAN tot enige schadevergoeding is gehouden.

9.4
Indien UITGEVERIJ NOBELMAN gebruik maakt van haar bevoegdheid tot ontbinding als genoemd in artikel is UITGEVERIJ NOBELMAN bevoegd een eventueel aan de klant te restitueren bedrag te verrekenen met een vergoeding voor al verrichte werkzaamheden alsmede een vergoeding voor te derven winst.

9.5
In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging, liquidatie van de
klant of indien de klant weet dat één van deze situaties zich (waarschijnlijk) zal gaan voordoen, is de klant verplicht UITGEVERIJ NOBELMAN hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. In dat geval zijn alle vorderingen van UITGEVERIJ NOBELMAN op de klant onmiddellijk en geheel opeisbaar en zullen van rechtswege alle overeenkomsten met de klant zijn ontbonden, tenzij UITGEVERIJ NOBELMAN de klant mededeelt nakoming van een deel van de betreffende overeenkomst(en) te wensen, in welk geval UITGEVERIJ NOBELMAN zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende
overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld, een en ander onverminderd de andere rechten en zonder dat UITGEVERIJ NOBELMAN tot enige schadevergoeding is
gehouden.

9.6
In alle gevallen waarin de relatie tussen de klant en UITGEVERIJ NOBELMAN eindigt, blijven deze algemene
voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van de rechtsverhouding noodzakelijk is.

 1. Slotbepalingen

10.1
Indien en voor zover op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan
worden gedaan op grond van een dwingendrechtelijke bepaling, het onredelijk bezwarende
karakter van deze algemene voorwaarden dan wel op grond van de redelijkheid en
billijkheid, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking een zoveel
mogelijk daarmee overeenstemmende betekenis toe dat op de betreffende bepaling wel een
beroep kan worden gedaan.

10.2
Het is UITGEVERIJ NOBELMAN toegestaan de in enige overeenkomst met de klant omschreven rechten en
verplichtingen aan één of meer van haar groepsmaatschappijen over te dragen, waartoe de klant reeds nu vooralsdan haar medewerking verleent. De klant kan rechten en verplichtingen uit enige overeenkomst met UITGEVERIJ NOBELMAN niet dan na schriftelijke toestemming van UITGEVERIJ NOBELMAN aan derden overdragen.

10.3
De gehele rechtsrelatie tussen UITGEVERIJ NOBELMAN en de klant, inclusief deze algemene voorwaarden, alle door UITGEVERIJ NOBELMAN gesloten overeenkomsten en alle bestellingen, worden uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.

10.4
Alle geschillen tussen UITGEVERIJ NOBELMAN en de klant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank Overijssel.

B – WEBSHOPS EN DIGITALE PRODUCTEN

 1. Algemeen

11.1
Dit onderdeel C is naast onderdeel A van toepassing op iedere bestelling van de klant en iedere overeenkomst tussen de klant en UITGEVERIJ NOBELMAN voor zover die betrekking heeft op een overeenkomst waarbij in het kader van een door UITGEVERIJ NOBELMAN via een door haar geëxploiteerde webshop boeken, abonnementen of andere (digitale) producten en/of diensten worden verkocht en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand en de overeenkomst tot stand komt tussen UITGEVERIJ NOBELMAN enerzijds en een consument anderzijds (hierna: de “Webshopovereenkomst”).

11.2
Indien levering van een in een webshop besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Nobelman
zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Aan de klant worden
ter zake geen garanties verstrekt.

 1. Bedenktijd en herroeping

12.1
Na het sluiten van een Webshopovereenkomst met UITGEVERIJ NOBELMAN ten aanzien van een product kan de klant de Webshopovereenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden door een daartoe strekkende ondubbelzinnige mededeling te doen UITGEVERIJ NOBELMAN. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het betreffende product door de klant of:
(1.) indien de klant in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen;
(2.) indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
(3.) voor een Webshopovereenkomst betreffende regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste product heeft ontvangen.

12.2
Tijdens de bedenktijd bedoeld in artikel 16.1 zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking binnen veertien dagen na het uitbrengen van de mededeling tot herroeping aan UITGEVERIJ NOBELMAN retourneren, conform de door UITGEVERIJ NOBELMAN verstrekte instructies. Terugbetaling van het geretourneerde product zal binnen 14 dagen na schriftelijke of telefonische melding van het te retourneren product plaatsvinden. Wel zal terugbetaling pas geschieden nadat het product daadwerkelijk retour is ontvangen, na maximaal 30 dagen. 

12.3
Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht zoals bedoeld in dit artikel 16,zijn de kosten van retournering voor rekening van de UITGEVERIJ NOBELMAN.

12.4
Het herroepingsrecht zoals bedoeld in dit artikel 16 geldt niet voor de levering van
kranten en tijdschriften en voorts niet voor producten:
a. die door UITGEVERIJ NOBELMAN tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Nobelman
geen invloed heeft;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling
heeft verbroken.
h. voor E-books, apps of andere digitale producten zoals bedoeld in artikel 17.

 1. Digitale producten

13.1
De (intellectuele eigendoms)rechten op door UITGEVERIJ NOBELMAN aan de klant verkochte of op basis van een licentie of anderszins aan de klant ter beschikking gestelde E-books, apps of andere digitale producten (hierna: “Digitale producten”) verblijven volledig aan Uitgeverij Nobelman. De klant verkrijgt slechts een persoonlijke, niet-exclusieve, niet overdraagbare en niet sublicenseerbare licentie ten aanzien van het betreffende Digitale product.

13.2
Het is UITGEVERIJ NOBELMAN toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de op Digitale producten rustende (intellectuele eigendoms)rechten. Indien UITGEVERIJ NOBELMAN door middel van technische bescherming Digitale producten heeft beveiligd, is het de klant niet toegestaan
deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

13.3
Het is de klant niet toegestaan Digitale producten te kopiëren, te veranderen, uit te lenen, op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen of andere handelingen te verrichten die de reikwijdte van de in artikel 17.1 beschreven licentie te buiten gaan.

13.4
Het is UITGEVERIJ NOBELMAN toegestaan om temporele beperkingen aan de door de klant verkregen licentie te stellen, beperkingen te stellen aan het aantal apparaten waarop het Digitale product
kan worden geraadpleegd en andere voorwaarden of beperkingen aan (het gebruik van) Digitale producten te stellen.

13.5
Indien de klant met toestemming van UITGEVERIJ NOBELMAN Digitale producten ter beschikking stelt aan derden, zal de klant de in dit artikel 17 genoemde voorwaarden of andere voorwaarden die door UITGEVERIJ NOBELMAN zijn gesteld aan (het gebruik van) Digitale producten integraal van toepassing
verklaren op de overeenkomst tussen hem en de derde en op al het gebruik dat de derden van het Digitale product zal maken. De klant zal de toepasselijkheid van de voorwaarden op eerste verzoek aan UITGEVERIJ NOBELMAN bewijzen.

 1. Klachtenregeling

14.1
UITGEVERIJ NOBELMAN beschikt over een klachtenprocedure en behandelt klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure. De klachtenprocedure is te vinden op www.Uitgeverij Nobelman.com en wordt klanten eveneens op verzoek kosteloos toegezonden.

14.2
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij UITGEVERIJ NOBELMAN

14.3
Bij UITGEVERIJ NOBELMAN ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door UITGEVERIJ NOBELMAN binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.4
Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost staat het beide partijen vrij om het geschil voor te leggen aan de op grond van deze algemene voorwaarden bevoegde rechter.

 

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.